İletişim Hattı +90(348) 813 1044
Haberler

Standart Dışı Akaryakıt Depoları

  • 29.04.2022
  • kilistso
Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü'nden Odamıza iletilen yazıda;

Bilindiği üzere C türü yetki belgelerine sahip olan araçlar ile Öncüpınar Gümrük Kapımızdan yurt

dışına ihracat ve/veya transit eşyası taşıyan araçların giriş-çıkış işlemleri yapılmaktadır.

Bu araçların işlemleri Müdürlüğümüzce, gümrük mevzuatının yanı sıra ilgili diğer mevzuatlar

çerçevesinde de yürütülmektedir. Bu mevzuatlardan 08.01.2018 tarihli, 30295 sayılı resmi gazetede

yayımlana KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ’nin taşıtlarda tadilat ve yakıt depoları başlıklı 31.Maddesi:

“(1) Araçlarda yapılan tadilatların, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğe uygun

ve Araç Tescil Belgesine işlenmiş olması zorunludur.

(2) (31.12.2018 günlü, 30642 sayılı 4.mükerrer RG ile mülga)

(3) Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda soğutma tertibatının çalıştırılması için

gereken yakıt deposu haricinde yakıt deposu bulundurulamaz. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi

sahiplerine 10 uyarma verilir.

(4) Birinci ve üçüncü fıkralara aykırı olan taşıtlar, durumun tespiti halinde yetki belgesi sahibinin

yetki belgesi eki taşıt belgesinden re'sen düşülür. Bu taşıtların, nitelikleri bu Yönetmelik

hükümlerine uygun hale getirildikten sonra, herhangi bir yetki belgesi eki taşıt belgesine yeniden

ilave ettirilmek istenilmesi halinde ise düşüm tarihinden itibaren altmış gün geçmedikçe ilave işlemi

yapılmaz.” hükmüne amirdir.

Bu kapsamda Müdürlüğümüzden giriş çıkış yapan araçlarda standart dışı akaryakıt depoları

bulunmaması gerekmektedir.

Bu itibarla firmanız/şahsınız adına kayıtlı araçların durumunun yukarıda belirtilen mevzuata göre

tarafınızca kontrol edilmesi ile durumu mevzuata uygun olmayan araçların en geç 25.04.2022 tarihine

kadar söz konusu mevzuata uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

Bu tarih itibariyle Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 65. Maddesine istinaden Müdürlüğümüz

personelinin de Denetimle görevli ve yetkili olması sebebiyle, yukarıda belirtilen hususlar ile ilgili daha

hassas kontroller gerçekleştirileceği ve anılan mevzuata aykırı araçların tespiti halinde; söz konusu

yönetmeliğin 66 ve 67. maddeleri gereğince İhlal ve idari para cezası karar tutanağı düzenleneceği ile

bu araçlara gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı bildirilmiştir.

İlgili tüm üyelerimize önemle duyurulur.

  • Standart Dışı Akaryakıt Depoları

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Online Belge Sistemi
Whatsapp ile İletişime Geç