Haberler

22
ODA BAŞKANLARIYLA TOPLANTI

 KiTSO Başkanı Hacı Mustafa CELKANLI, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Başkanı Ökkaş KARCI ile birlikte Kilis'te bulunan diğer Oda Başkanlarının katılımlarıyla toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda, Pazartesi günü gerçekleşecek olan Ekonomi Şurası öncesi sorunlar tespit edildi.

[Devamını oku...]

16
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Başlatılan Bir Soruşturma veya Kovuşturmaya Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

Mevzuat:

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Başlatılan Bir Soruşturma veya Kovuşturmaya Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

09 Ağustos 2019 Tarihli ve 30857 Sayılı Resmi Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190809.pdf

Özet: 

Bu Yönetmelik ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun geçici 11 inci maddesine istinaden, gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başlatılan bir soruşturmaya veya kovuşturmaya konu kara taşıtlarının, sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Bu Yönetmelik gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başlatılan bir soruşturmaya veya kovuşturmaya konu müsadere kararı verilmemiş ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan kara taşıtlarını kapsamaktadır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190809-1.htm

 

../…

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuat:

Gümrük Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararına Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

09 Ağustos 2019 Tarihli ve 30857 Sayılı Resmi Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190809.pdf

Özet: 

Bu Yönetmelik ile Gümrük Kanununun 235 inci maddesine istinaden mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan araçlar hakkında Kanunun geçici 10 uncu maddesi çerçevesinde yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Bu Yönetmelik, Kanunun 235 inci maddesi uyarınca mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan kara taşıtlarını kapsamaktadır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190809-2.htm

 

../…

                              

 

 

 

 

Mevzuat:

Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete tarihi ve sayısı:

09 Ağustos 2019 Tarihli ve 30857 Sayılı Resmi Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190809.pdf

Özet: 

Bu yönetmelik ile teminatların yenilenmesi maddesinde şu şekilde değişiklikler düzenlenmektedir: “Teminatlar Fon tarafından takip edilir ve geçerlilik sürelerinin dolmasından en geç bir ay önce, güncelliğini yitirme veya değer kaybına uğrama riski bulunması halinde ise derhal Bakanlığa bildirilir. Bakanlık, bu teminatların yenilenerek Fona teslim edilmesini ilgililerden yazılı olarak talep eder. Talep yazısının bir nüshasını da Fona gönderir.

Geçerlilik süresi dolmakta olan teminatların, süresinin dolmasından en geç 5 iş günü önce, güncelliğini yitirme veya değer kaybına uğrama riski bulunan teminatların ise Bakanlıkça verilecek sürede yenilenerek Fona teslim edilmesi gerekir. Bu süre içerisinde teminatını yenilemeyenlerin mevcut teminatları nakde çevrilir. Ayrıca, bunlar hakkında Kanunun 27 nci maddesi gereğince Bakanlıkça gerekli idari tedbir ve tasarruflar uygulanır.”

Teminatların iadesi maddesine ise aşağıda yer alan hükmün eklenmesi düzenlenmektedir:

“Lisansın iptali veya askıya alınması durumunda; lisans sahibinin mudilere karşı yerine getirmesi gereken ve Fonun mudi zararlarını tazmin görev ve yetkisi kapsamına giren bir yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı Fon tarafından, lisansın iptalinin veya askıya alındığının kendisine bildirilmesinden itibaren üç ay içinde araştırılır. Ancak, lisanslı depo işletmesinin bağımsız denetçisi tarafından lisanslı depo işletmesinin yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı konusunda bir rapor hazırlanarak ibraz edilmesi halinde Fon ayrıca bir inceleme yapılmamasına karar verebilir.

Fonca yapılan incelemede ve/veya bağımsız denetçi raporunda yükümlülüğün bulunmadığı tespitinin yer alması halinde teminatlar sahibine iade edilir.

Fonca yapılan incelemede ve/veya bağımsız denetçi raporunda yükümlülük bulunduğu tespiti yapılması halinde teminatlar, yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat eden belgelerin Fona ibrazı üzerine ilgilisine iade edilir.”

“Birinci fıkrada belirtilen Fonun inceleme süresi içinde veya üçüncü fıkra uyarınca teminatın muhafaza edilmesi gereken süre içinde geçerliliği sona eren teminatlar hakkında 23 üncü maddeye göre hareket edilir.”

    

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190809-3.htm

 

[Devamını oku...]

16
MESLEK KOMİTE TOPLANTILARI

  26 Ağustos 2019 tarihinde Valimiz Sayın Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanımız M. Abdi Bulut, Kilis Milletvekillerimiz A. Salih Dal ve M.Hilmi Dülger'in katılımlarıyla odamızda gerçekleştireceğimiz Ekonomi Şurasın'da tüm meslek gruplarımızın sorunları sunulacaktır.Ekonomi Şurası öncesi Her meslek grubumuzla ayrı ayrı toplantılar yaparak sorunlar tespit edilecektir.

Tüm Meslek Gruplarımızın Toplantı Tarihleri Ektedir.

[Devamını oku...]

09
MESLEK KOMİTE BAŞKANLARIMIZLA TOPLANTI

  KiTSO Başkanı Hacı Mustafa CELKANLI, Odamızın Meslek Komite Başkanlarıyla bir araya gelerek, 26 Ağustos 2019 Tarihinde odamızın düzenleyeceği Ekonomi Şurası hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

[Devamını oku...]

09
KİLİS’TE MAHİR ELLER PROJESİ İLE MESLEKİ YETERLİLİĞE DİKKAT ÇEKİLDİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Kilis ilinde Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) iş birliğinde yürütülen Mahir Eller Projesi, işverenlere tanıtıldı. Nitelikli çalışan ve verimli üretim elde etmek amacıyla, OSB’lerde ve sanayi bölgelerinde farkındalık toplantıları süren Projenin, mesleki yeterlilik ve belgelendirme konusunda Kilis’teki farkındalık toplantısı KİTSO Toplantı Salonunda düzenlendi. 6 Ağustos'ta Gaziantep’te işverenlere yönelik gerçekleştirilen toplantı serisi Kilis’te devam etti. MESLEKİ BELGELENDİRME SINAV SÜREÇLERİ HAKKINDA İŞVERENLER BİLGİLENDİRİLDİ Mesleki belgelendirmenin öneminin, zorunlu alanların, MYK mevzuatının, sınav ve belgelendirme süreçlerinin ve sağlanan teşviklerin anlatıldığı ‘Mahir Eller Projesi Bilgilendirme Toplantısı’nın açılış konuşmasını KİTSO Genel Sekreteri M. Murat Sakar yaptı. KİTSO Yerel Oda Koordinatörü Aydan Dinler tarafından Mahir Eller Proje Sunumunun yapıldığı toplantı, GASBEM Uzmanı Naci Muz’un ‘Mesleki Belgelendirme, MYK Mevzuatı, Sınav ve Belgelendirme Süreçlerinin’ katılımcılara bilgilendirmesi ile devam etti. Çok sayıda Kilisli işverenin katıldığı toplantı soru ve cevap bölümü ile son buldu. “SANAYİDE NİTELİKLİ ÇALIŞAN AÇIĞINI GİDERMEK EKONOMİ İÇİN BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR” Sanayide nitelikli çalışan açığını gidermenin hem ülke ekonomisi hem de Kilis ekonomisi için büyük önem arz ettiğini söyleyen KİTSO Genel Sekreteri M. Murat Sakar, ‘Mahir Eller Projesi Bilgilendirme Toplantısı’nın açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “KİTSO olarak Kilisli sanayicilerin ihtiyaç durdukları nitelikli elemanların yetişmesine katkı sağlamak için çalışmalarımıza “Mahir Eller Projesi” ile devam ediyoruz. Mesleki yeterlilik sistemi, işgücü piyasasının beklentileri doğrultusunda uygun meslekleri belirliyor. Bu mesleklerde çalışan ya da çalışmak isteyen kişilerin sahip olması gereken standart bilgi ve beceri düzeyleri tespit ve tescil ediliyor.” “GÜNÜMÜZDE ZORUNLU OLMASA DAHİ İŞ HAYATINDA BİREYLERİN BİLGİ, BECERİ VE DENEYİMLERİNİ BELGELEMELERİ İSTENİYOR” “Zorunluluk olmadığı alanlarda dahi, iş hayatında bireylerin bilgi, beceri ve deneyimlerini belgelemeleri istenmektedir” diyen GASBEM Uzmanı Naci Muz, ‘Mesleki Belgelendirme, MYK Mevzuatı, Sınav ve Belgelendirme Süreçleri’ hakkında şu bilgileri verdi: “GASBEM, 2018 yılından bu yana ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşu olarak hizmet veriyor. GASBEM olarak makine bakımcısı, çelik kaynakçısı, köprülü vinç operatörü, tekstil makineleri operatörleri, plastik enjeksiyon ve ekstrüzyon makinesi operatörleri, talaşlı imalat çalışanları, elektrik işleri çalışanlarını belgelendiriyoruz. Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme ve değerlendirme sonucunda alınan belge, kişiye bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağı veriyor. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu gereğince, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde MYK belgesi olmayan kişilerin çalıştırıldığının tespit edilmesi halinde, cezai yaptırımı vardır. Bununla birlikte sınavlardan başarılı olan adayların sınav ücretleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan geri ödeniyor, ayrıca MYK mesleki yeterlilik belgeli çalışan istihdam eden işverenlerimiz 54 aya kadar işveren sigorta primi teşvikinden yararlanabiliyor. Bireyleri kariyer yolunda öncelik tanıyan MYK Belgesi ayrıca olası iş kazalarını engellemek adına kişilerin yaptığı işlerde yetkinliklerinin belirlenmesini sağlıyor. Bu bakımdan MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları vasıtasıyla özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli iş kollarında faaliyet gösteren firmaların çalışanlarına MYK mesleki yeterlilik belgesi alması önem arz ediyor. Ayrıca alınan belge tüm AB üye ülkelerinde geçerli olmakla birlikte belge sahibi kişiler bu ülkelerde de yetkinliklerini kolaylıkla ispat edebiliyor.” KİLİS’TE BİN 500’E YAKIN KİŞİNİN BECERİLERİ TESPİT EDİLDİ Mahir Eller Projesi kapsamında, 12 ilde 30 bin kişinin mesleki becerilerinin belirlenmesi amaçlanırken, 15 bin kişinin ise mesleki yeterliliğinin tescilleneceği öngörülüyor. Kilis’te bugüne kadar 1352 kişi mesleki becerilerinin tespit edilmesi amacıyla yürütülen profilleme çalışmasına katıldı. Kilis’te beceri haritası çıkartılan kişiler çoğunlukla inşaat, makine imalat, mobilya, ayakkabı, otomobil yan sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışıyor. Kilis’te bugüne kadar TOBB MEYBEM ve GTO Destek A.Ş. Mesleki Yeterlilik Merkezi tarafından mesleki yeterlilik sınavları gerçekleştirildi. Bundan sonraki dönemde de proje kapsamında anlama sağlanan Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirilecektir. 15 BİN KİŞİYE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ KAZANDIRILACAK “Mahir Eller Projesi” yurt çapında mesleki yeterliliği ve birikimi olan, bunu kanıtlayarak daha iyi çalışma koşulları arayan kişilere ulaşılması hedefleniyor. “Mesleğini belgele, farkını koy ortaya” sloganıyla yürütülen Mahir Eller Projesi ile 15 bin kişinin mesleki yetkinlik belgesi almaya hak kazanması, belgelendirilmiş 3 bin kişinin ise istihdam edilmesi planlanıyor. Kilis toplantısında Mahir Eller Proje sunumunu yapan KİTSO Yerel Oda Koordinatörü Aydan Dinler şu ifadeleri kullandı: “Proje kapsamında, Kilis ili de dahil olmak üzere 12 ilde gerçekleştirilen mesleki belgelendirme konusundaki farkındalık toplantıları serisi ve belgelendirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırmasına, iş kazalarının önüne geçilmesine ve tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor.”

[Devamını oku...]

07
KİTSO'DAN TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU'NA ZİYARET

  KiTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa CELKANLI ve Meclis Başkanı Ökkeş KARCI, TOBB Başkanı Rıfat HİSARCIKLIOĞLU ile Kilis’in sorunlarını görüştü. Görüşmede KiTSO Başkanı Hacı Mustafa CELKANLI mücbir sebep hali ile biriken borçların 24 ay taksite bölünmesi durumunda memleketimizin bu yükü kaldıramayacağını, hali hazırda devam eden sınırımızdaki Suriye savaşı sebebiyle bir çok soruna gebe olan Kilis’in ekonomik anlamda bu kısa vadeli taksitlendirmenin altından kalkamayacağını, bu borçların faizsiz 60 ay taksite bölünmesini talep etti. TOBB Başkanı Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’da konunun çözümü için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’a sunacağını belirtti.

[Devamını oku...]

Sayfa 1 / 72İlk   Geri   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  İleri   Son