Haberler

GIDA HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNİN KAPSADIĞI İŞ KOLLARI

  • 13.01.2014

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’ nin uygulanması ile ilgili olarak gıda üretimi yapan firmaların bilgilendirilmesi  amacı ile bir açıklama yapılması gereği duyulmuştur.
Buna göre; 
02/11/2011 tarihinde 28103 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 58. Maddesinin 11. bendiyle, 24/04/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun portör muayeneleriyle alakalı 126 ve 127. Maddeleri değiştirilmiştir.
Söz konusu değişiklik maddeleriyle, belirli zamanlarda yapılması gereken portör muayeneleri ve tetkikleri yapılmayıp bunun yerine, 126. Maddedeki değişiklikle hijyen eğitimi alınmasına, 127.Maddedeki değişiklikle ise hijyen eğitimlerine ilişkin hususların Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın müştereken çıkaracağı bir yönetmelikle düzenlenmesine hükmedilmiştir.
Bu çerçevede hazırlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 05/07/2013 tarihli 17587 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu eğitimler, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından planlanacak ve düzenlenecektir.
İlgili yönetmeliğin kapsadığı iş kolları:
a) Gıda üretim ve perakende iş yerleri.( meyve sebze su ürünleri satış elemanları, bakkal, market, şarküteri tarım ve gıda ürünleri satıcıları, aşçılık, et ve et ürünleri,pastane, su temini, hububat, süt ve sebze işlemeciliği, kantin işletmeciliği, lokanta)
b) İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.
c) Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.( Cilt güzellik ve saç bakımı, kadın erkek kuaförü, kaplıca, hamam sauna görevlileri,)
ç) Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler. (hamam, sauna, kaplıca görevlileri)
d) Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.
İlgili yönetmelikçe belirtilen iş kollarında çalışmaya engel teşkil eden hastalıklar:
a) Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler ile ishali bulunanlar.
b) Vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar.
c) 30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar.
İlgili yönetmeliğin geçici 1. maddesinde işyeri sahipleri ve işletenleri, Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonraki 1 yıl içerisinde çalışanların ilgili eğitimleri almaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde belirtilen eğitimlerin alınmaması durumunda ise 1593 saylı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 282. Maddesine göre işlem yapılacağı belirtilmekle birlikte ilgili kanunun maddesi şöyledir;
Madde 282 – (24/9/1983 tarihli ve 2890 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlar
hakkında;Kanunda ayrıca bir ceza hükmü gösterilmediği ve fiilleri Türk Ceza Kanununda daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, üç aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ve beşbin liradan otuzbin liraya kadar hafif para cezası verilir. Ayrıca, fiilin işleniş şekli ve niteliğine göre failin suça vasıta kıldığı meslek ve sanatın yedi günden üç aya kadar tatiline ve aynı süre kadar işyerinin kapatılmasına da hükmedilebilir.
Gıda firmalarının dikkatine sunulur.
 

GIDA HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNİN KAPSADIĞI İŞ KOLLARI